Home Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Spona, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

I. Základní ustanovení  

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající
Spona, s.r.o., IČ 65409825, se sídlem K Remízku 1007, 149 00 Praha 4, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 44328. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

Prodávající se zavazuje dodávat potřeby pro vybavení obchodů ze své nabídky specifikované v jednotlivých objednávkách zákazníka svým zákazníkům v České republice za těchto podmínek, které se vždy považují za nedílnou součást všech kupních smluv.

Kupující
Kupující je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující v objednávce uvádí vždy svoji firmu (jméno), adresu a IČ (bylo-li mu toto přiděleno), případně údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.spona.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II. Bezpečnost a ochrana informací  

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Otevírací doba

SPONA NUPAKY
Komerční 308, 251 01 Nupaky
Otevřeno pondělí až pátek od 8:00 do 18:00

SPONA BRNO
Železná 14a (Kšírova), 619 00 Brno - Horní Heršpice
Otevřeno pondělí až pátek od 8:00 do 17:00

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.spona.cz
24h denně, 7 dní v týdnu

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.spona.cz (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese webshop@spona.cz
- osobně
- telefonicky (jen registrovaní zákazníci)

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
-  obchodní jméno a sídlo kupujícího
-  IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
-  kód a název zboží dle ceníku
-  množství/počet balení
-  způsob odebrání a dopravy
-  dodací adresu
-  všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

V. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží  bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno kompletní, včetně příslušenství, a dokladů, v neporušeném obalu.

Kupujícímu může být nabídnuto odstoupení od kupní smlouvy i po této lhůtě v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Platební podmínky

a) platba v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží na jedné z našich poboček.
b) platba předem na Zálohovou fakturu. 
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
d) platba na fakturu (podnikatel, firmy) – možné jen po předchozím posouzení. Nutnou podmínkou jsou měsíční odběry alespoň 20.000,- Kč v každém z posledních třech kalendářních měsíců.
e) platba na fakturu (státní instituce, korporátní společnosti) - Odběr na fakturu je možný na základě předložení závazné objednávky, která má potřebné náležitosti. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
f) platba platebním převodem - možnost platby na náš účet u Komerční banky nebo České spořitelny. Platební údaje a QR kód budou uvedeny v potvrzení dokončené objednávky. Splatnost se předpokládá v den nákupu, podobně jako při platbě platební kartou. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající kupujícímu vystaví fakturu nebo pokladní doklad.

VII. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou v ČR. Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou DPD nebo Toptrans. Typ zásilky a její cena se určuje a vypočítává jednotlivě vždy podle rozměrů a hmotnosti položek v košíku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, případné poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodej@spona.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslate-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX . Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Všechna ostatní ujednání se řídí obchodním zákoníkem.

 

Za společnost Spona, s.r.o. schválil Lukáš Trnovský, jednatel.